eRko

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, je jednou z najväčších detských dobrovoľníckych organizácii s celoslovenskou pôsobnosťou (vyše 250 obcí). Existuje už od roku 1990. V našej farnosti – obci, eRko funguje od roku 2003, hoci do niektorých jeho aktivít- Koledovanie Dobrej noviny – sme sa zapojili prvýkrát už v roku 1996. Cieľom eRka je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí. Toto poslanie sa uskutočňuje cez osobný príklad dobrovoľníkov – aktívnych animátorov a rodičov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v otvorenom spoločenstve. viac www.erko.sk.
Ani vy ste o eRkároch v Kanianke ešte nepočuli? Možno nie, pretože veľa o sebe nerozprávame. Za nás skôr hovoria naše skutky. Medzi naše pravidelné aktivity patria:
tvorivé, zábavné, športové tematické stretnutia v malých spoločenstvách, organizovanie každoročných letných táborov vždy v inom kúte Slovenska, minitábory, denné tábory, dni radosti, detské púte…
Do povedomia v našej obci sme sa viac dostali počas roku 2011, keď sme sa ako „veselí šašovia“ snažili rozdávať radosť na detských akciách:
Maškarný ples, MDD, Rozlúčka s prázdninami, Šarkaniáda, ako anjeli sme poletovali na vianočných trhoch a vyvrcholením celého roku bol Živý Betlehem.
Vďaka aktívnej činnosti v kultúrnom živote našej obce sme v roku 2014 za symbolický nájom a cenu energií dostali do užívania priestory v budove v bývalej Materskej školy na sídlisku, ktoré sme za výdatnej pomoci ochotných rodičov a finančnej podpory mnohých dobrodincov a vtedajšieho vedenia obce svojpomocne prerobili. Dnes známe ako priestory centRumka pri detskom ihrisku v sídliskovej časti obce Kanianka.