Lepšie stretko 2012

Pri plánovaní a realizovaní tohtoročného projektu sme čerpali
skúsenosti z predchádzajúceho roku. Cieľom našej „stretkokampane“ je
udržať si našich verných eRkárov, motivovať ich k pravidelnej účasti
na stretkách, detských sv. omšiach, nácvikoch spevu a miništrovaní.
Tešíme sa, že okrem stálych členov k nám pribúdajú aj noví aktivisti
zo strany detí, ale i rodičov. A tak môžeme s radosťou skonštatovať,
že náš cieľ sa darí plniť dvojnásobne.
Celý projekt bol rozplánovaný  tak, aby každý týždeň prebiehali
nejaké aktivity: nácvik spevu prebiehal pravidelne  každý piatok,
podľa možností sme sa snažili spievať na troch detských omšiach v
mesiaci, miništranti boli aktívni na sv. omšiach aj počas pracovných
dní…zúčastnili sme sa spoločne  Misijnej púte, podnikli viaceré malé
výlety do prírody. V spolupráci s obcou sme zorganizovali detský
maškarný ples a oslavu MDD. Trošku bola obmedzená stretková činnosť, z
dôvodu maturít a štátnic našich animátorov. V závere šk. roka sme
poriadne zabrali- zhustili tvorivé stretká, a tak sme  29. júna
spoločne ďakovali na sv. omši. Po nej nasledovala burza našich
výrobkov spojená z občerstvením a zábavou vo farskom dvore. Po
všetkých týchto aktivitách  a akciách prišla zaslúžená odmena a
zároveň vyvrcholenie nášho projektu: Minitábor v Hornej Vsi.